Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 512

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 514

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php:512) in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/templates/ja_purity/ja_templatetools.php on line 44
ที่มา/ประวัติการก่อตั้งเครือข่าย

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 512

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/kampongb/domains/kampong.biz/public_html/products/j/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 514

ที่มา/ประวัติการก่อตั้งเครือข่าย

อีเมล พิมพ์ PDF

เครื่อข่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ มีคณะกรรมการเครือข่ายทั้งหมด ๒๖ คน มี นางยูไนดา มะดือเระ เป็นประธาน และเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายใหม่อีกครั้งทั้งหมด จำนนวน 19 คน มี นางเจะบีเดาะ อาบูบากา จนถึงปัจจุบัน

เครือข่ายมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการตลาดของสมาชิก ให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ของครอบครัวและชุมชนโดยรวม และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสมาชิกร้องขอ

ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายมีทั้งหมด ๒๓๑ กลุ่ม มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสมาชิก  ๒,๗๗๒ คน  และคณะทำงานได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้แบ่งระดับกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยใช้เกณฎ์การพึ่งพา (อาทิเช่น พึ่งพาวัตถุดิบ แหล่งทุน การตลาด ฯลฯ เป็นต้น) จากน้อยไปหากมาก ปรากฏว่า กลุ่มที่เข้มแข็ง มี ๑๐๔ กลุ่ม กลุ่มปานกลาง มี ๗๔ กลุ่ม และกลุ่มที่ต้องสนับสนุน มี ๕๒ กลุ่ม ทั้งนี้ ไม่ได้รวมกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องสนับสนุนและยังไม่ได้สำรวจและไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

สำหรับ ๓ กลุ่มข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มเข้มแข็ง

ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร

เจ้าของกิจการ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ประเภทของการผลิต

1

กลุ่มบ้านเรือกอและ

นายยุลกีรนัย มะโซ

073565200

1

5

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

เรือกอและจำลอง

2

นายซากรี ดอเลาะ

0843006152

104/1


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

3

นางวัชรา เจ๊ะแม

073512875

112/3


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

4

นายปริญญา มาศมินทร์ไชยนรา

0892941502

12


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

5

กลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลอง

นายซารีฟ เจะเตะ

0862848044

172/2

5

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

เรือกอและจำลอง

6

ศูนย์กลางกลุ่มเยาวชนเรือกอและ

ฟายีซัน ยามา

0894656317

186/7

11

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

เรือกอและจำลอง

7

นางสมสวาสดิ์ ดารามั่น

073513581

188


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

8

กลุ่มดาลาบาติก

นางสาวธนินทร์ธร รักษาวงศ์  0814795060

19


บางนาค

เมืองนราธิวาส

ผ้าบาติกลายโบราณ

9

นายเจ๊ะอาลี เจะมุ

073511065

218


บางนาค

เมืองนราธิวาส

ข้าวเกรียบปลาสด

10

กลุ่ม BH บาติก

นายบาฮารูดิน หะยีอูมา

0856402832

22


บางนาค

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

11

บริษัท สแตนดิ้ง คอมฟอร์ด จำกัด

นายประสงค์ เดชะวณิชา

073511800

224


บางนาค

เมืองนราธิวาส

สแตนดิ้ง คอมฟอร์ด  สำหรับสตรี

12

กลุ่มศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน

นายรุสลี บินดอเลาะ

073565024

256/2

10

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

เรือกอและจำลอง

13

กลุ่มเสือกระจูดบ้านทอนฮีเล

นางซาเราะห์ มามะ

0892978634

3

10

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

14

กลุ่มบ้านทอน

นางแมะนะ บินบือราเฮง

0897361291

32

5

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

15

กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน

นางพัชรินทร์ บินเจะมิง

0862896671

340/3

11

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

16

นางรัศมี ดารามั่น

0840670519

343


บางนาค

เมืองนราธิวาส


กรอบรูปใบไม้สีทอง

17

ข้าเกรียบปลาอ่าวมะนาว

นางอุษา เซะบากอ

0892935646

353

7

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ข้าวเกรียบปลา

18

กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก

นางมีนะ หะยีกะจิ

073542255

356/3

12

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

19

กลุ่มชาชักบางนรา

นายมะแอ บินอาแว

0833973910

37/1

13

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

เครื่องดื่ม

ชาชัก


20

กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมเยาวชน

นายนาเบ ดารามั่น

0873964438

37/2

1

ลำภู

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

21

นายอรุณ ดารามั่น

0815417327

374


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

22

กล่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่

นายมาหามะ มูนะ  0892960180

38/5

5

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ข้าวเกรียบปลา

23

นายอนันต์ ดารามั่น  083522070

43/2


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

24

นายนาบา ดารามั่น  0807654766

432/1


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบใม้สีทอง

25

กลุ่มนิตยาบาติก

นางสาววรนุช ถนนทิพย์  073532626

45/5

8

ลำภู

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

26

นราชาชัก

นายอุสมาน สะนิ  0819151921

451


บางนาค

เมืองนราธิวาส

เครื่องดื่ม

ชาชัก

27

นางเจ๊ะรอเม๊าะ ธำรงทรัพย์

073522554

50


บางนาค

เมืองนราธิวาส

สมันเนื้อ

28

กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม

นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู

0810922446

50/1

2

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

29

นายประจบ เสาร์ศรีอ่อน

0867290218

59/1-2


บางนาค

เมืองนราธิวาส

กรอบรูปใบไม้สีทอง

30

กลุ่มบ้านบาติก

นางรอกีเยาะ บาราเฮง

0857477359

6


บางนาค

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

31

กลุ่มบางนราบาติก

นางพัชภรณ์ เจะมะลี

0869638158

63

2

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ผ้าบาติก

32

กลุ่มอัลฮามีนบาติก

นางนุสรัตน์ อามะ

0818984892

68


บางนาค

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

33

กลุ่มกระจูดบ้านทอน

นางอามีเน๊าะ สาและ

073565071

79

10

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

34

กลุ่มกระจูดบ้านบาเฆะ

นางยามีละห์ ดอเลาะ

0872961364

95

2

โคกเคียน

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กระจูด

35

กลุ่มชุมชนบ้านบาโง

นางรอซีเย๊าะ บินดอเลาะ

0813280811

96/3

11

ลำภู

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

36

กลุ่ม เอ็ม เอส บาติก

นายแวมาโซ แวดาโอะ

073514826

96/5

11

ลำภู

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

37

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต้

นางสาวฟารีดา บินเจะมูซอ

073512452

96/7

11

ลำภู

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์บาติก

38

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านค่าย

นางปราณี สะมะแอ

0899759542

99/9

2

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

39

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านโคกมะม่วง

นางดวงใจ บำรุงศักดิ์

0862957697


4

พร่อน

ตากใบ

ข้าวซ้อมมือ

40

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ

นางสมฤดี สกุลน้อย   0862858735

13

2

โฆษิต

ตากใบ

ข้าวซ้อมมือ

41

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพญาดา

นางยูไนดา มะดือเร๊ะ

0818987035

14

10

ไพรวัน

ตากใบ

ผ้าคลุมผม/ผ้าบาติก

42

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่

นางปราณี จินดาเพชร

0895961176

39

2

พร่อน

ตากใบ

ผ้าขาวม้า/

ผ้าทอ

43

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

นางจินต์ เทพกำเนิด

0869684235

42

5

ไพรวัน

ตากใบ

ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

44

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกชุมบก

นางสมจิตร์ หมวกสกุล

0892955752 / 0810924558

43

5

บางขุนทอง

ตากใบ

ผ้าทอ/

ผ้าข้าวม้า

45

กลุ่มนารีสามัคคีธรรม

นางแดง ศรีดำ

0817980153

62

2

พร่อน

ตากใบ

ข้าวกล้องงอก

46

แม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน

นางหม๊อง ทองเครือ

0862901322

65

2

พร่อน

ตากใบ

ข้าวซ้อมมือ

47

กลุ่มผลิตหมวกซอเกาะห์บ้านฮูมอลานัส

นายมะรอเซะ อาแวร์

0850770988

67/1

6

เจ๊ะเห

ตากใบ

หมวกซอเกาะ

48

กลุ่มปักจักรบ้านดูกู

นางสาวอามานีย์ ยูโซะ

0869691424

119

3

บาเจาะ

บาเจาะ

ผ้าคลุมผม

49

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจำปากอ

นางภูมรินทร์ และลี

073599305

20/1

1

บาเระเหนือ

บาเจาะ

ขนม

50

กลุ่มหมวกกะปิเยาะบ้านยาโต๊ะ

นางยุวดี นิเด็ง

0817677004

214

6

บาเระเหนือ

บาเจาะ

หมวกกะปิเยาะ

ผ้าคลุมผม

51

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง

นางสุไฮลา แสงจันทร์

0815666150

133/1

2

ตะปอเยาะ

ยี่งอ

ผลิตภัณฑ์นมแพะ

52

กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลจอเบาะ

นางสิริภา มะดากะกุล

073515352

18/2

6

จอเบาะ

ยี่งอ

ผ้าคลุมผม

53

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์

นายยูโซะ เจ๊ะแห

0840680082

227/3

6

ละหาร

ยี่งอ

โต๊ะนักเรียน

วงกบ

54

กลุ่มชาตะไคร้สมุนไพร

นางนิรมล กลางแทน

073591133

236/3

7

ยี่งอ

ยี่งอ

น้ำสมุนไพรชาตะไคร้

55

กลุ่มดอกไม้ใบยางพารา-ผ้าใยบัว

น.ส.คนึงนิจ  วิไลพันธ์

073591084

25/1

7

ยี่งอ

ยี่งอ

ดอกไม้ใยบัว

56

กลุ่มสตรีบ้านกูเล็ง

นางซาตือเราะ  เจ๊ะเต๊ะ

0856717099

254/2

2

ยี่งอ

ยี่งอ

ชุดนักเรียน

57

กลุ่มผ้าบาติกบ้านกูยิ

น.ส.กิติมา  มะสูละ

4/2

5

ตะปอเยาะ

ยี่งอ

ผ้าบาติก

58

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกำปงปีแซ

นางลาตีพ๊ะ  เจ๊ะหะมะ

0872907428

40/2

3

ลุโบะบือซา

ยี่งอ

ไข่เค็มใบเตย

59

กลุ่มสานย่านลำเภาขุนละหาร

นายรัศมินทร์  นิติธรรม

0896569957

60/4

7

ละหาร

ยี่งอ

กรงดักนกคุ่ม

60

กลุ่มปักผ้าสตรีบ้านกำปงปีแซ

นางสีตีซูนัยดะ  ยูโซะซู

0878864475

9/4

3

ลุโบะบือซา

ยี่งอ

ผ้าคลุมผม

61

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อน

นางประทุมทิพย์  ขวัญดี

073671428

125

2

ตันหยงมัส

ระแงะ

ผลิตภัณฑ์ส้มแขก

62

นางประทุมทิพย์  ขวัญดี

0894867682

125

2

ตันหยงมัส

ระแงะ

บูดูข้าวยำ

63

กลุ่มสตรีข้าวซ้อมมือ

นางเตือนใจ  แก้วศรี    0862905291

69/5

3

ตันหยงลิมอ

ระแงะ

ข้าวซ้อมมือ

64

กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

นางสมศรี  แต่งศรี  0894687747

77

9

บองอ

ระแงะ

ผลไม้กวน

65

กลุ่มโคมไฟหวาย

นางสนธยา  อาแวปูเต๊ะ

0873973494

95/1

1

มะรือโบตก

ระแงะ

โคมไฟหวาย

66

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตโรตีสำเร็จรูปแช่แข็งไอซ์โรตี

นางรุสนี  ซารี   073571519

109/2

2

รือเสาะออก

รือเสาะ

โรตีสำเร็จรูป

67

กลุ่มปักผ้าคลุมผม (MD.รือเสาะ)

นายอับดุลอาซิ สะมูเดง

0862870124

229/1

2

รือเสาะ

รือเสาะ

ผ้าคลุมผมสตรี

68

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรน้ำพร้อมดื่มบ้านบากง

นางสอิ้ง  ชูยัง

0898862526

55/1

6

รือเสาะ

รือเสาะ

น้ำส้มแขก

69

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกะดุนุง

นางรอสีย๊ะ  บินมาฮะมะ

0849681898

150/5

2

ฆอเลาะ

แว้ง

ผ้าละหมาด

70

กลุ่มทำขนมอบบ้านผ่านศึก

นางมาเรียม  ขวัญดี

0862879866

173/3

5

ฆอเลาะ

แว้ง

ขนมไข่

71

กลุ่มสตรีบ้านบูเก๊ะตา

นางมารินี  อาเดอนาน

0869615807

18

2

โละจูด

แว้ง

กำไลคริสตัล

72

กลุ่มผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า

นางกนกวรรณ  สะแปอิง

0862940824

181/1

1

ฆอเลาะ

แว้ง

ผ้าปาเต๊ะ/ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ

73

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลแว้ง

นางเซาเดาะห์  ยะโก๊ะ

0869635993

184

2

แว้ง

แว้ง

น้ำพริกเผา

74

กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสะบือรัง

นางแวแยนะ  แวดือราแม

073659300

19

3

ฆอเลาะ

แว้ง

ดอกไม้ผ้าใยบัว

75

กลุ่มส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นายสวัสดิ์  ศรีวะปะ   0810859770

198/4

5

ฆอเลาะ

แว้ง


ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

76

กลุ่มบานอ

นางมาซือนะห์  มามะ   0848900173

33/5

6

แม่ดง

แว้ง

บานอ

77

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

นางปราณี  มาหามะ   0898693802

68/3

3

แว้ง

แว้ง

ดอกไม้ผ้าใยบัว

78

กลุ่มบูเก๊ะตางานปัก

นางศศิธร  สตอปา    0850793067

9/9

2

โละจูด

แว้ง

ผ้าคลุมผม

79

กลุ่มแม่บ้านจือแร

นางย๊ะ  มะเย็ง    073659460

91

1

แม่ดง

แว้ง

ขนม

80

กลุ่มปักจักรบ้านเจ๊ะเหม

นางสาเราะห์  วอหะ   0872902162

99/1

3

แว้ง

แว้ง

ผ้าคลุมผม

81

นายชม  เพชรศรี

148

3

มาโมง

สุคิริน

เฟอร์นิเจอร์ไม้

82

กลุ่ม SAEDAH หัตถภัณฑ์ ดีไซน์ กรุ๊ป

นางมีเดะ  บินมะเย็ง   0862938010

13/1

3

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

เสื้อเขียนลายปาเต๊ะ

83

โยฮันบาติก

น.ส.สุปราณี  หนูเจริญ

232


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

ผ้าบาติก

84

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตือระ

นางไญตง  บินดาโอ๊ะ    0897377010

3/3

2

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

ผ้าคลุมผม

85

ตือระสามัคคี

นายวันดาววุฒิ  แชเล็ง    0810950839

71/2

2

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

ชุดละหมาด

ผ้าคลุมผม

ผ้าปาเต๊ะ

86

นายอดิศักดิ์  แวเต๊ะ

073612913

87


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

เตียง  โต๊ะ

เก้าอี้

87

กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกปริเม็ง

นางแก่นแก้ว  จิตติ

15


ปะลุรู

สุไหงปาดี

ขนม

88

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโต๊ะเด็ง

นางสุชาดา  แสงศรี    0848607670

159

1

โต๊ะเด็ง

สุไหงปาดี

ผลไม้กวน

89

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและปักจักรบ้านจือแร

นางกามารียะ  สาแลแม   0812754379

240

9

สากอ

สุไหงปาดี

ผ้าละหมาด

ผ้าคลุมผม

90

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านตาเซะใต้

นางลาตีปะห์  อาแว    0810927485

248/1

6

ปะลุรู

สุไหงปาดี

ผ้าคลุมผม

ผ้าละหมาด

91

กลุ่มปักจักรเสื้อกูรง

นางจิราวรรณ  ดอเลาะ

0810936138

12

2

จะแนะ

จะแนะ

เสื้อกูรง

92

กลุ่มปักจักรบ้านยะออ

นางคอสหม๊ะ  แลแมแน   0892951198

125

1

จะแนะ

จะแนะ


ผ้าคลุมผมสตรี

93

กลุ่มพัฒนาอาชีพปักจักรบ้านไอร์ซือเระ

นางซาอีด๊ะ  สือนิ    0862938010

128

3

ช้างเผือก

จะแนะ

ผ้าคลุมผม

94

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านเมาะตาโก๊ะ

นางซัลเม๊าะ  ดารอมะ   0892978573

89

4

ผดุงมาตร

จะแนะ

ผ้าคลุมผม

95

กลุ่มสตรีบ้านเมาะตาโกะ

นางซัลเม๊าะ ดารอมะ    0892978573

89

4

ผดุงมาตร

จะแนะ

ผลิตภัณฑ์จักสาน

96

นายมาหาซูไฮมิง  ดอเลาะ

073645445

154/1


บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

97

ลีทุเรียนกวน

นายรอมือลี  ดามะ   0895790856

258

3

บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

98

กลุ่มแม่บ้านไอร์กูเล็ง

นางแยนะ  เจะวานิ     0899784886

36

13

บูกิต

เจาะไอร้อง

ข้าวเกรียบปลา

99

กลุ่มแม่บ้านสะเตียร์

นางกาลือซง  หะยียูโซ๊ะ   0818972286

50

5

บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

100

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโต๊ะเล็ง

นางซาวีย๊ะ  เปาะอาแซ     0862680278

59

3

บูกิต

เจาะไอร้อง

ผ้าคลุมผมสตรี

101

นายมาหามะ  สาแม

0831969200

66

2

บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

102

นายอริยัส  กูโน

073544032

70/1

2

บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

103

กลุ่มทุเรียนกวานแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง

นางสุมล  แวยาโก๊ะ    073544028

72

2

บูกิต

เจาะไอร้อง

ทุเรียนกวน

104

กลุ่มปักจักรบ้านบูเก๊ะกือจิ

นางซากีย๊ะ  หะแว    0810928845

81/1

12

บูกิต

เจาะไอร้อง

ชุดละหมาด

ผ้าคลุมผม


ข. กลุ่มปานกลาง

ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร

เจ้าของกิจการ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ประเภทการผลิต

1

นางแมะซง หะยีสาเมาะ

162


บางนาค

เมืองนราธิวาส

เครื่องแกงมัสมั่น

2

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านเขาตันหยง

นายอับดุลวาฮับ เจ๊ะแล   0877963524

47/1

4

กะลุวอเหนือ

เมืองนราธิวาส

ผลิตภัณฑ์กะลา

มะพร้าว

3

กลุ่มแม่บ้านบางน้อย

นางจารีย์ ขวัญคง   0841964802

15

4

เจ๊ะเห

ตากใบ

น้ำยาซักผ้าเสวียนหม้อ

4

กลุ่มทำผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชบ้านโคกกูแว

นางมะกะลือซง สือแม   0890625265

171

5

พร่อน

ตากใบ

กระเป๋า

สมุก

5

วิสาหกิจชุมชนสุขใสเจริญรุ่งเรืองทรัพย์

ว่าที่ ร.ท.ศิวภรณ์ สุกใส

073583111

217

6

พร่อน

ตากใบ

สุรากลั่น

6

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านโคกมือบา

นางปาตีเม๊าะ แวยูนุ

0878999078

33/1

4

โฆษิต

ตากใบ

ผ้าคลุมผมสตรี

7

กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านโคกยาง

นางศิริรัตน์ เทียนทอง

0862945694

86/1

5

พร่อน

ตากใบ

ดอกไมม้จันท์

8

กระจูดบ้านคลอแระ

นางฮามีเดาะ โต๊ะเละ

0807168160

22

3

บาเระใต้

บาเจาะ

ผลิตภัณฑ์กระจูด

9

กลุ่มปักผ้าบ้านละหาร

นางสาวสอบัส สาและ

0862854841

124

1

ละหาร

ยี่งอ

ผ้าคลุมผม

10

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สตรีเทศบาลตำบลยี่งอ

นางเจ๊ะบีเด๊าะ อาบูบากา

073591554

131/3

7

ยี่งอ

ยี่งอ

ดอกไม้จากกระดาษสาชุบน้ำยาง

11

กลุ่มช่างไม้และเฟอร์นิเจอร์

นายซัมซุดิน บีดิง   0847476049

153/13

3

ยี่งอ

ยี่งอ

งานไม้แกะสลัก

12

กลุ่มปักจักรบ้านบูเกะบากง

นางซารีนา เจะเล๊าะ   0841936810

201

2

ตะปอเยาะ

ยี่งอ

ผ้าคลุมผมสตรี

13

กลุ่มสตรีจักสานบ้านต้นตาล

นางโซไรดา  นิติธรรม   0810944341

24

2

จอเบาะ

ยี่งอ

กระจาดก้านมะพร้าว

14

กลุ่มผลิตกะลาขุนละหาร

นายมะอีซอ  แวหามะ   0840986902

59/1

7

ละหาร

ยี่งอ

โคมไฟกะลามะพร้าว

15

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้

นายดอรอแม  อาแว   0819594223

75/1

4

จอเบาะ

ยี่งอ

ไม้แกะสลัก

ไม้กลึง

16

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำปงปีแซรวมใจ

นางไซหม๊ะ  ลาเต๊ะ   0815407658

87/6

3

ลุโบะบือซา

ยี่งอ

ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย

17

กลุ่มทำผ้าบาติกบ้านปูลาไซร์

นางรอบือเสาะ  ยูนุ   0872886123

127/2

8

ตันหยงมัส

ระแงะ

ผ้าบาติก

18

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านแกแมเก้า

นางอายียะห์  ยะปา   0892939823

61/1

9

ตันหยงมัส

ระแงะ

เสื้อสำเร็จรูป

19

กลุ่มกระเป๋าผ้า

นางหัสมะ  เจ๊ะหลง   0872999739

28

7

ลาโละ

รือเสาะ

กระเป๋าผ้า

29

กลุ่มประดิษฐ์กล่องทิชชู

นางแวแยนะ  มะเกะ   0862853709

70/16

2

รือเสาะออก

รือเสาะ

กล่องทิชชู

21

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

น.ส.รอฮีเมาะ  มะมิง   0807074817

144

7

ศรีสาคร

ศรีสาคร

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

22

กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยพลาสติก

น.ส.นูรียัน แวกือจิ    0849677496

2

10

ศรีสาคร

ศรีสาคร

ตระกร้าพลาสติก

23

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง

นางบรรจง  แก้วถาวร   0872486801

49/1

1

กาหลง

ศรีสาคร

ข้าวเกรียบฟักทอง

24

ผ้าบาติกศรีสาคร

นางฟารีดะห์  ดิง    0883873199

60/4

1

ศรีสาคร

ศรีสาคร

ผ้าบาติก

25

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชำร่วยบ้านดุซงมาแจ

นางฟารีดะ  เจะดอ    0883883958

97/3

2

ซากอ

ศรีสาคร

ของชำร่วย

26

กลุ่มปักจักรบ้านลุโบ๊ะดาลัม

นางจินตนา  ลอดิง   0849659080

128/7

2

แว้ง

แว้ง

ขนมปัง

27

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

นางขิน  เรืองโรจน์    0872990351

140/9

9

โละจูด

แว้ง

ดอกไม้จากผ้าใยบัว

28

กลุ่มชุมชนบูเก๊ะยางรง

นางรอฮายา  เจ๊ะดาโอ๊ะ   0846918871

148/3

1

แว้ง

แว้ง

ขนมทองม้วน

29

มาเรียมบาติก

นายมาหายู  ยูโซ๊ะ   0848900173

250/2

1

ฆอเลาะ

แว้ง

ผ้าบาติก

30

กลุ่มจักรเตยหนามบ้านบาโง

นางกาย๊ะ  สี่สตางค์   0871254898

28/2

4

กายูคละ

แว้ง

จักรเตยหนามบ้านบาโง

31

กลุ่มสตรีบ้านกูวา

นางมีเน๊าะ พงศ์สันติ    0813615704

31

5

แว้ง

แว้ง

ผ้าละหมาด

32

กลุ่มปักจักรบ้านบาโง

นางซารีป๊ะ  อาแว   0875707944

35/3

4

กายูคละ

แว้ง

ผ้าละหมาด

ผ้าคลุมผม

33

กลุ่มศิลปประดิษฐ์หมอนอิง

น.ส.หนูลม  เพ็งวงษ์ษา   0849662012

37/4

3

โละจูด

แว้ง

หมอนอิง

34

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ายไหมพรมถัก

ว่าที่ รต.นิภาภรณ์  สุขศาลา  0843985790

4

5

ฆอเลาะ

แว้ง

ผลิตภัณฑ์ด้ายไหมพรหมถัก

35

กลุ่มผลิตภัณฑ์คริสตัล

นางโนรียะห์  บินสะมะแอ  0899787543

63

2

แม่ดง

แว้ง

เข็มขัดคริสตัล

36

กลุ่มปักจักรบ้านกูวา

นางรอมือละห์  ยายอ  0895950199

63/2

5

แว้ง

แว้ง

ผ้าละหมาด

37

กลุ่มเครื่องประดับจากคริสตัลบ้านตอออ

นางอัสมะห์  บือราเฮง   0879044662

64/1

1

กายูคละ

แว้ง

เครื่องประดับจากคริสตัล

38

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้ฝาด

นางใสนะห์  หะยีสาและ  0899768346

83/3

8

กายูคละ

แว้ง

ขนมปั้นสิบ

39

กลุ่มชาเจ๊ะเหม

นางหัสนี  เด่นดารา  0895995608

99/2

3

แว้ง

แว้ง

ชาเจ๊ะเหม

40

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์

นายมัสซูวัณ  ยะโกะ   0849654727

11

4

สุคิริน

สุคิริน

กระเช้าใส่ของ

ตระกร้าผลไม้

41

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซอยปราจีณ

นางนราพรรณ  พีระธรณิศร์  0878377059

150

11

สุคิริน

สุคิริน

กล้วยกรอบแก้ว

หมี่กรอบ

42

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านน้ำใส

นางซัยนูน  เจ๊ะโซ๊ะ   0872937856

28/2

3

เกียร์

สุคิริน

ผ้าละหมาด

ผ้าคลุมผม

43

นายดวง  สรงวารี

073551601

29/57

6

สุคิริน

สุคิริน

ไม้กวาดดอกหญ้า

44

กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้

นายไพฑูรย์  แก้วหาญ  0810951993

40

5

สุคิริน

สุคิริน

เฟอร์นิเจอร์ไม้

45

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไอกาบู

นางเสงี่ยม  คงประเสริฐ  0872969264

90/2

1

สุคิริน

สุคิริน

ดอกไม้จันท์

พวงหรีด

46

กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

นายเอกพล  ลุนสำโรง  0878377059

95

11

สุคิริน

สุคิริน

แจกันไม้ไผ่

47

แม่บ้านเกษตรกร สวท.

นางแมะ  นาวี     0894684504

102/24

6

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

คุกกี้สมุนไพร

48

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

นางเจ๊ะกาเยาะ  อารง  073520096

103/5

6

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

เสื้อผ้าสตรี

49

กลุ่มแม่บ้านซรายอนอก

น.ส.ฟารีดะห์  แวอาแซ  0812759707

109

6

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

กล้วยฉาบ

50

กลุ่มปักจักรบ้านบูเก๊ะ

นางชุติมา  ล่านุ้ย  0850801382

11/1

5

มูโน๊ะ

สุไหงโก-ลก

ผ้าคลุมผม

51

แม่บ้านเกษตรกรบ้านกวาลอซีรา

นางสุวรรณี  พงศ์สุทัศน์  0898760359

164/5

7

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

กล้วยขนุนฉาบ

52

นางกรุณา  แก้วสินธุ์

นางกรุณา  แก้วสินธุ์   0814789082

2/54


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

ดอกไม้ใบยางพารา

53

กลุ่มทำกรงนก

นายอาฮามะ  เงาะ   0831713095

214/1

5

มูโนะ

สุไหงโก-ลก

กรงนก

54

กลุ่มปักจักรบ้านลูโบ๊ะลือซง

น.ส.อรุณี  วงพงศา   0836567186

25

2

มูโนะ

สุไหงโก-ลก

ผ้าปักจักร

55

นายเจ๊ะอาแซ  บินเจ๊ะอาหลี

นายเจ๊ะอาแซ  บินเจ๊ะอาหลี  073618465

389/14


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

ผ้าปาเต๊ะ

56

นางธัญรัศม์  แก้วชำนาญ

นางธัญรัศม์  แก้วชำนาญ

073612885

416


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

57

กลุ่มปักจักรบ้านปูโปะ

นางฟาดีละห์  ดอแม  0895999365

60/1

4

มูโนะ

สุไหงโก-ลก

ผ้าคลุมผม

58

กลุ่มทำผ้าบาติก

นายอุรพัฒน์  มะหะหมัด

68/3

1

มูโนะ

สุไหงโก-ลก

ผ้าบาติก

59

นายสัญญพงศ์  อริยพฤกษ์

นายสัญญพงศ์  อริยพฤกษ์

073611123

68-70

 

สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

กระดานนวดฝ่าเท้า

60

สตรีบ้านตันหยง

นางฮานิง  เจ๊ะมุ

1

1

ปะลุรู

สุไหงปาดี

ผ้าละหมาด

61

กลุ่มสตรีบ้านยะลูตง

นางสุรีนา  มะเกะ    0810958385

125

8

สากอ

สุไหงปาดี

ของชำร่วย

พิมเสนน้ำ

62

กลุ่มสตรีผ้าละหมาด

นางคอสีเราะห์  เจ๊ะดือเระ

154

6

สากอ

สุไหงปาดี

ผ้าละหมาด

63

นางฟารีดะห์  บินเจ๊ะอาแว

0862988461

170

5

กาวะ

สุไหงปาดี

น้ำมันสมุนไพร

64

กลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมหมู่ 1 ต.โต๊ะเด็ง

นางโระฮานา  อาหะมะ  0862858087

229/4

1

โต๊ะเด็ง

สุไหงปาดี

ผ้าคลุมผมสตรี

65

กลุ่มสตรีบ้านควน

นางกลิ่น  แก้วอำไพ  073653053

97

6

สุไหงปาดี

สุไหงปาดี

ดอกไม้จันท์

66

กลุ่มสตรีบ้านริแง

น.ส.ซูณีตา  ตาชา

147

3

ผดุงมาตร

จะแนะ

ดอกไม้ผ้าใยบัว

67

กลุ่มทำกล่องทิชชู

นางรอซีย๊ะ  มีนา   073543540

185

3

จะแนะ

จะแนะ

กล่องทิชชู

68

กลุ่มกระเป๋าผ้าปักลายดอกไม้

น.ส.อาซีเยาะ  ตาเละ   0828295575

20/1

4

ช้างเผือก

จะแนะ

กระเป๋า

69

กลุ่มผ้าคลุมผมปักมือบ้านสุแฆ

นายอรัญญา  มอลอ

21/1

3

ดุซงญอ

จะแนะ

ผ้าคลุมผมปักมือ

70

ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

นางสุภาพ  บุญรักษ์   0857998218

249

6

ช้างเผือก

จะแนะ

น้ำยาล้างจาน

71

กลุ่มสตรีบ้านน้ำวน

นางฮานีย๊ะ  ตาเละ   073551774

99

1

ช้างเผือก

จะแนะ

เสื้อกูรง

72

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนม

นางนูรฮาซา  มะมิง   0831931542

179

1

จวบ

เจาะไอร้อง

ขนม

73

ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

นางรอกีเยาะ  ปะเงาะห์

235/7

8

จวบ

เจาะไอร้อง

เสื้อสตรี

74

กลุ่มทำเครื่องประดับคริสตัล

นางมารีย๊ะ  ดอเลาะ  0848562948

26

3

มะรือโบออก

เจาะไอร้อง

สร้อยข้อมือคริสตัล


ค. ต้องสนับสนุน

ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร

เจ้าของกิจการ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ประเภทของการผลิต

1

กลุ่มแม่บ้านผลิตปลาส้ม

นางรอเมาะ บินยาซิง   0846312499

120/1

11

ลำภู

เมืองนราธิวาส

ปลาส้ม

2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุไหงบาลา

นางซากีเราะ  ตอยิบฌูโกร์

13/2

5

มะนังตายอ

เมืองนราธิวาส

ฝาชีแฟนตาซี

3

กลุ่มไม้หวาน

นางกุศล อิ่มอุไร    0898798010

2/2


บางนาค

เมืองนราธิวาส

แมลงน่ารัก

แจกัน

4

กลุ่มสตรีบ้านบางน้อย

นางราตรี แก่นจันทร์   08729294446

15

4

เจ๊ะเห

ตากใบ

น้ำมันมะพร้าว

5

นายแซมสุรี ดารอเฮง

นายแซมสุรี ดารอเฮง 
0862844717

29

9

เกาะสะท้อน

ตากใบ

ข้าวสารพันธุ์พื้นเมืองสรี

บูกาดัง

6

กลุ่มกรงนกบ้านหัวคลอง

นายรอซือดี สามะ    0862898792

332/1

2

เจ๊ะเห

ตากใบ

กรงนก

7

กลุ่มปักผ้าบ้านบือเระ

นางนัสเร๊าะ ซา   0858972830

107

1

บาเร๊ะใต้

บาเจาะ

ผ้าคลุมผมสตรี

8

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยะลูตง

นางสารีพ๊ะ ตะโละดิง   0858983430

14

2

กาเยาะมาตี

บาเจาะ

ผ้าคลุมผมสตรี

9

กลุ่มปักผ้าด้วยมือยะลูตงตูวอ

นางสาวพาดีละ ตือเงาะ   0872881252

21

2

กาเยาะมาตี

บาเจาะ

ผ้าคลุมผม

10

นางรอกีมะห์ มะลีแว

นางรอกีมะห์ มะลีแว    0878367034

69/1

11

ปะลุกาสาเมาะ

บาเจาะ

ผ้าคลุมผม

ชุดกูรง

11

กลุ่มปักจักรบ้านบือเจาะ

นางฮัจญะห์มาดีนะห์ เด็งซา  0892981970

7/1

1

บาเจาะ

บาเจาะ

ผ้าคลุมผม

ผ้าละหมาด

12

จักสานย่านลิเภาเทศบาลตำบลยี่งอ

นางรอฮานี นิหลง   0862858653

114/3

7

ยี่งอ

ยี่งอ

ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

13

นางนัสนี ดารายีสาฮอ

0878999859

15

2

ละหาร

ยี่งอ

ปลอกหมอน

ผ้าคลุมฝาชี

14

กลุ่มว่าวจิ่วขุนละหาร

นางมัสกะ อามิงดีเยาะ  0867460411

35/4

7

ละหาร

ยี่งอ

ว่าวจิ๋ว

15

นางสิริอร  เจะมะ  0898775448

44

3

ลุโบะบายะ

ยี่งอ

เสื้อสำเร็จรูป

16

นายมะนาเซ  เจะแน  073567048

129/1

1

มะรือโบตก

ระแงะ

น้ำมันนวด

17

กลุ่มชุมชนบูเก๊ะบือเราะห์

นางแวมือแย  มะ  0807029271

186/3

1

มะรือโบตก

ระแงะ

ของชำร่วย

18

กลุ่ม เอช พี บาติก

นางยามีล๊ะ  อามิง    0862872189

229/2

1

ตันหยงมัส

ระแงะ

ผ้าบาติก

19

กลุ่มสตรีชุมชนอาแว

นางพอดีละ  หะยีมะ  085896690

27/2

6

มะรือโบตก

ระแงะ

ตะกร้าผ้าอ้อม

20

กลุ่มสตรีชุมชนบูเก๊ะบูนิง

นางสารีนา  ดือราแม   0899754916

50/1

4

มะรือโบตก

ระแงะ

ขนม

ดอกไม้ใบยาง

21

กลุ่มสตรีชุมชนกูแบบาเดาะ

นางรอปิอะห์  ยาเอ๊ะ

ศาลาชุมชน

7

มะรือโบตก

ระแงะ

ผลิตภัณฑ์ลูกปัด

22

กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก

นายสาโบ  แบรอสะแม  0812761184

100/1

3

สุวารี

รือเสาะ

กอกไม้พลาสติก

23

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยาแลเบ๊าะ

นางอุษณีย์  มั่นคง   0897382713

17/3

5

รือเสาะ

รือเสาะ

น้ำเต้าหู้

24

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานบ้านนาโอน

นางแพรว  ชูผุด     0872889747

23/4

8

รือเสาะ

รือเสาะ

น้ำยาล้างจาน

25

นายอายุ  ดาหะแม  0810993878

28

2

สามัคคี

รือเสาะ

วงกบ ประตู และหน้าต่าง

26

นางสุมาลี  จันทร์สว่าง  0801393449

26/1

2

กาหลง

ศรีสาคร

ไม้กวาดดอกหญ้า

27

ผลิตภัณฑ์มัดย้อมนาหลวง

นางกุสุมา  ยูโซ๊ะ   0899766858

10/2

3

แว้ง

แว้ง

ผ้าตัดเสื้อ

28

กลุ่มสตรีไทยยืนยง

นางปฤณา  สุวรรณโน  0873925034

100

8

โละจูด

แว้ง

แชมพูสมุนไพรจามจุรี

29

กลุ่มสตรีบ้านบาโง

นางรอฮายา  เงาะ   087144520

28/2

4

กายูคละ

แว้ง

ขนม

ดอกไม้ใยบัว

30

กลุ่มเย็บปักถักร้อย

นางนาปีส๊ะ  แวอาแซ  0892977486

45/2

1

เอราวัณ

แว้ง

ผ้าคลุมผม

กระเป๋า

31

กลุ่มชาดาหลา

น.ส.ชไมภร  เวทมาหะ   073551901

52/13

5

โละจูด

แว้ง

ชาดาหลา

32

กลุ่มสตรีชุมชนละหาร

นางฮาลีเมาะ  บราเฮง   073659355

60/3

1

แว้ง

แว้ง

โรตีกรอบสมุนไพร

33

นางเพาพงา  มุกดา  0862981207

89/2

8

กายูคละ

แว้ง

ถุงหอม

34

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสุคิริน

นางอำมร  ชูเจริญ

122/1

3

สุคิริน

สุคิริน

ดอกไม้จันท์

ดอกไม้ใยบัว

35

นางกรณิศ  พงศ์ชูศรี  0843955364

215

2

สุคิริน

สุคิริน

ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว

36

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านราษฎร์พัฒนา

นางปาตีเม๊าะ  เจ๊ะอามิ  0898694732

276

9

มาโมง

สุคิริน

ผ้าคลุมผม

ผ้าละหมาด

37

นายสุชาติ  ทองสุข

0872927287

3

5

สุคิริน

สุคิริน

โต๊ะรับแขก

ชั้นวางของ

38

นายแดง  สุขสำราญ

85

11

สุคิริน

สุคิริน

ดอกไม้ดอกหญ้า

39

นายศรศักดิ์  สงสิงห์

07.656112

88

1

ภูเขาทอง

สุคิริน

เฟอร์นิเจอร์

40

นายซอมะ  สาเม๊าะ

0843131213

100/1

7

ปาเสมัส

สุไหงโก-ลก

ศิลปประดิษฐ์

41

กลุ่มนวดแผนไทย

น.ส.พรพงา  หนูเสน  0831947833

115

 

สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

ลูกประคบสมุนไพร

42

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

น.ส.นูเรียดี  ไซนูเด็น   0873931284

26/5

3

มูโนะ

สุไหงโก-ลก

ดอกไม้ใบยางพารา

43

นายรัฐชัย  ปิยนรา

073520198

720


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

น้ำข้าวโพด

เต้าอวยนมสด

44

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจ

นางยามิงละห์  มะ   073613462

92


สุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

เสื้อผ้าชุดเด็กอ่อน

45

กลุ่มสตรีบ้านป่าหวาย

นางวิลัย  จุลเอียด   0862981501

123

8

สุไหงปาดี

สุไหงปาดี

ดอำไม้ใยบัว

ผ้าคลุมผม

46

กลุ่มสตรีบ้านสะโก

นางแมะแอเสาะ  อาแวบือซา  0849693060

5

5

จะแนะ

จะแนะ

ผ้าคลุมผมสตรี

47

กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะเล็ง

นางฮาลือเมาะ  เจ๊ะสะแม 0872901757

126/1

3

บูกิต

เจาะไอร้อง

ผ้าคลุมผมสตรี

48

นางอาอีเซ๊าะ  หะมะ

0813280145

140/1

8

มะรือโบออก

เจาะไอร้อง

ขนม

ผ้าคลุมผม

49

ดอกไม้ใยบัว

นางมากือซง  เจ๊ะแน

254

12

บูกิต

เจาะไอร้อง

ดอกไม้ใยบัว

50

นางรอเย๊าะ  หะแว

นางรอเย๊าะ  หะแว    0899750357

37/1

5

มะรือโบออก

เจาะไอร้อง

ขนม

ผ้าคลุมผม

51

กลุ่มปักมือบ้านบูกิต

น.ส.นิฮูดัล  สะนิ    0869673239

67

2

บูกิต

เจาะไอร้อง

ผ้าคลุมผมสตรี

52

กลุ่มศรีบุหงา

นางราณี  สุดมาส   0815436867

80/2

12

บูกิต

เจาะไอร้อง

น้ำยาล้างจาน

น้ำยาซักผ้า

Share
 

Welcome to Ja Larix

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer orci sed neque accumsan In. Interdum interdum Phasellus pede Nunc Suspendisse consequat fringilla eget eget Nulla.

Lobortis tellus leo netus elit mattis suscipit

Demo